Výška rozhleden

rozhledna Zelená hora

Zelená hora (Bismarckova rozhledna)

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Krkavec

Krkavec (Simlova rozhledna)

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Studený vrch

Studený vrch

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Kozubová

Kozubová

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Milenka

Milenka (Burianova rozhledna)

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Hard

Hard (Hartberg)

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Pastýřská stěna

Pastýřská stěna (Schäferwand)

Výška rozhledny: 18m

rozhledna Kleť

Kleť

Výška rozhledny: 18m